Serwis www.irsi.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Cele Instytutu

Badania i analizy

Organizacja kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów.

Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i naukowo-technicznej.

Prowadzenie konsultacji, mediacji oraz doradztwa.

Upowszechnianie idei dostępności e-administracji przy wykorzystaniu technologi IT.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Wspieranie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach życia społecznego.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych.

statut

Statut Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego


Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest organizacją skupiającą osoby zainteresowane usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej oraz obsługi obywateli z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych.

 

Postanowienia Ogólne

 

§1

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zwany dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy regulujące działanie stowarzyszeń na terenie RP.

 

§2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Unii Europejskiej.

 

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

 

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania na warunkach określonych w statutach tych organizacji oraz wynikających z umów międzynarodowych, w których Polska jest stroną.

 

§6

Stowarzyszenie posiada logo i pieczęć. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego zawierającego pełną nazwę lub skrót nazwy.

 

§7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych. Dochód z tej działalności przeznaczony jest w całości na działalność statutową i nie może być podzielony pomiędzy członków stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej jego członków. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne. Do prowadzenia działalności gospodarczej mogą być zatrudniani członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu.

 

§8

Stowarzyszenie może powoływać oddziały oraz inne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych.

 

§9

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest określony.

 

Cele i sposoby ich realizacji

 

§10

Cele Stowarzyszenia:

 1. Realizacja projektów badawczych, w tym dotyczących informatyzacji społeczeństwa oraz wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej, 
 2. Prowadzenie działalności badawczej w tym w zakresie analizy mediów, identyfikacja trendów i obszarów o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. Badanie mediów, w tym krytyczna ocena treści, pomiar społecznych skutków treści medialnych, w tym mediów społecznościowych, a także aktywne ich wsparcie,
 4. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia korzystnych warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także współpraca z innymi interesariuszami w celu rozwiązywania problemów społecznych związanych z rosnącą rolą mediów, w tym mediów nowych,
 5. Przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu innowacyjnych rozwiązań, mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 6. Tworzenie strategii innowacji w kwestii informatyzacji i wykorzystania nowych technologii,
 7. Prowadzenie i koordynowanie klastra firm pracującymi nad technologiami wykorzystywanymi dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 8. Prowadzenie działalności badawczo – edukacyjnej, w tym w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć na rzecz zagrożonych wykluczeniu cyfrowemu,
 9. Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjnych dotyczących stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, poprawy funkcjonowania administracji i obsługi obywateli, a także w zakresie korzystania z mediów,
 10. Pomoc w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i innych dostępnych funduszy na wspieranie działań zmierzających do umiejętnego zarządzania informacją,
 11. Upowszechnianie idei dostępności e-administracji przy wykorzystaniu nowych technologii,
 12. Prowadzenie działalności naukowej,
 13. Wspieranie inicjatyw w zakresie informatyzacji oraz rynku mediów poprzez prowadzenie działalności publicystycznej,
 14. Organizacja kongresów, konferencji, seminariów oraz warsztatów propagujących między innymi ideę społeczeństwa opartego na wiedzy,
 15. Propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu między innymi w mediach,
 16. Propagowanie idei rzetelnego dziennikarstwa, z uwzględnieniem nowoczesnych mediów, a także społecznej odpowiedzialności mediów,
 17. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
 18. Budowanie wspólnej marki Stowarzyszenia i promocja jego działalności.

 

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań upowszechniających ideę społeczeństwa informacyjnego,
 2. Realizacje projektów i strategii z zakresu tworzenia oraz wspierania innowacyjnych rozwiązań w kwestii rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy,
 3. Organizację szkoleń i konferencji, w tym popularyzujących wykorzystanie nowoczesnych technologii w administracji publicznej, samorządowej oraz biznesie, w tym konferencji naukowych,
 4. Organizacji, szkoleń, konferencji, kampanii informacyjnych i edukacyjnych, między innymi w temacie roli treści medialnych w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju, a także organizacja wydarzeń promujących wyniki raportów lub innych ważnych kwestii mających wpływ na kluczowe obszary i zainteresowania z punktu widzenia realizacji celów Stowarzyszenia,
 5. Organizację i udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących odpowiedzialności medialnej i korporacyjnej,
 6. Prowadzenie szkoleń miękkich oraz specjalistycznych m.in. z zakresu podnoszenia kwalifikacji dziennikarskich oraz innych osób tworzących media,
 7. Pozyskiwanie środków finansowych w tym z Unii Europejskiej, służących realizacji celów Stowarzyszenia,
 8. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej oraz edukacyjnej, w tym dotyczącej informatyzacji oraz wykorzystania nowych technologii,
 9. Współdziałanie z administracją publiczną, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi,
 10. Podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji oraz etyki zawodowej członków Stowarzyszenia,
 11. Przełamywanie barier i stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie,
 12. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
 13. Prowadzenie działalności promocyjno-wydawniczej.
 14. Realizacja innych projektów, wydarzeń i przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Członkowie Stowarzyszenia

 

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. Członków Zwyczajnych
 2. Członków Honorowych
 3. Członków Wspierających

 

 

§13

Członkiem Zwyczajnych Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Korzystający z pełni praw publicznych,
 3. Utożsamiający się z celami statutowymi Stowarzyszenia i deklarujący chęć ich realizacji,
 4. Rekomendowany przez co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia oraz dwóch członków Zarządu.

 

§14

Członkowie Zwyczajni są przyjmowani do Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów Wlanego Zgromadzenia Członków na podstawie pisemnej deklaracji, przyjętej przez Zarząd, zawierającej zobowiązanie przestrzegania Statutu i realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§15

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Aktywnie uczestniczyć w działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,
 2. Przestrzegać postanowienia statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w terminie do dnia 30 marca każdego roku.

 

§16

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. Brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz we wszystkich spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§17

Pozostali Członkowie Stowarzyszenia:

 1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się znacząco dla Stowarzyszenia,
 2. Członkostwo Honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Członkowie Honorowi mogą być zwolnieni z opłacania składek członkowskich decyzją Zarządu,
 4. Członkiem Wspierającym może zostać każda osoba prawna, która złoży pisemną deklarację pomocy finansowej na realizację celów Stowarzyszenia lub zaproponuje inną formę wsparcia zgodną z obowiązującym prawem,
 5. Decyzję o przyjęciu Członka Wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia,

 

§18

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

 1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie,
 2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej,
 3. Pozbawienia praw publicznych,
 4. Utraty zdolności do czynności prawnych,
 5. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6 miesięcy lub nie wywiązywania się Członka Wspierającego z zadeklarowanej pomocy,
 6. Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu: naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok, a w szczególności działania na szkodę Stowarzyszenia. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością kwalifikowaną głosów, w przypadku Zarządu składającego się z trzech do pięciu osób. Natomiast jeśli Zarząd Stowarzyszenia składa się z dwóch osób, uchwała musi zostać podjęta jednomyślnie.

 

§19

Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§20

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązań majątkiem członków Stowarzyszenia.

 

Władze Stowarzyszenia

 

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§22

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Członkowie władz mogą pełnić funkcje przez kilka kadencji.

 

§23

Uchwały władz Stowarzyszenia, wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§24

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy władz uzupełniany jest podczas glosowania Walnego Zgromadzenia Członków zwykłą większością głosów.

 

Walne Zgromadzenia Członków

 

§25

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§26

Walne Zgromadzenie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

 

§28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. Na pisemny wniosek co najmniej ½ liczby członków Stowarzyszenia w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku.

 

 

§29

Członkowie Honorowi oraz przedstawiciele Członków Wspierających mogą uczestniczyć
w obradach Walnego Zgromadzenia bez prawa udziału w glosowaniu.

 

§30

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwoływane i które zostały przedstawione w porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad,
 2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes lub osoba przez niego wyznaczona. Każdorazowo Walne Zgromadzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
 3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, co najmniej na 7 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad,
 4. Korespondencja pomiędzy członkami Stowarzyszenia prowadzona jest w formie elektronicznej.

 

§31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów,
 2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. Uchwalanie budżetu, wysokości zobowiązań Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych i gospodarczych,
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. Udzielanie absolutorium Zarządowi,
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w statucie,
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Zarząd

 

§33

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz poprzez składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych.

 

§34

Zarząd stowarzyszenia składa się z dwóch do pięciu osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§35

Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Komisji Rewizyjnej.

 

§36

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, vice prezesa, lub vice prezesów (w ilości do dwóch), ewentualnie skarbnika i sekretarza.

 

§37

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w na kwartał lub na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.

 

§38

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 2. Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
 3. Powoływanie oddziałów oraz ich dyrektorów,
 4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
 5. Przygotowanie budżetu i rocznych sprawozdań finansowych,
 6. Opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
 7. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 8. Zaciąganie zobowiązań finansowych na rzecz Stowarzyszenia do kwoty ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. Odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji,
 10. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

 

§39

Od uchwały Zarządu w sprawie, przyjęcia, wykluczenia ze Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie Członków na najbliższym posiedzeniu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§40

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wybierają na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza,
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu,
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu.

 

§41

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

 

§42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli,
 3. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.

 

§43

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

§44

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów za pełnienie funkcji w komisji rewizyjnej.

 

Oddziały Stowarzyszenia

 

§45

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały, które są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo jednostkami o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu działania.

 1. Oddziały nie posiadają odrębnej osobowości prawnej,
 2. Oddziały działają na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminów porządkowych zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Regulaminy porządkowe powinny określać zakres niezbędnej samodzielności dyrektorów Oddziałów oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody Zarządu Stowarzyszenia,
 3. Dyrektorów Oddziałów powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia,
 4. Podstawą działalności finansowej Oddziałów są roczne plany finansowe zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia,
 5. Finanse Oddziałów podlegają kontroli głównego księgowego Stowarzyszenia i stanowią część składową bilansu Stowarzyszenia,
 6. Zasady gospodarki finansowej, w tym sposobów wykorzystania wygospodarowanych zysków określa Zarząd.    

 

Gospodarka Stowarzyszenia

 

§46

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, która obejmuje:

 1. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
 2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
 3. działalność wydawnicza pozostała,
 4. działalność doradcza
 5. reklama,
 6. działalność badawcza i wykonywanie audytów,
 7. działalność usługowo-handlowa dotycząca oprogramowania komputerowego,
 8. marketing w Internecie,
 9. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

§47

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:
 • Darowizn, subwencji, dotacji,
 • Realizowanych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Własnej działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w § 46,
 • Wpływów ze składek członkowskich.

 

§48

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia.

 

§49

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.

 

 

§50

Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe do wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§51

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia, członków zarządu, członków komisji rewizyjnej oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§52

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia osobom wymienionym w §51 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

§53

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w §51 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 

§54

Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz członkowie ich rodzin.

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§55

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 

§56

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§57

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy prawa
o stowarzyszeniach.

 

Partnerzy:

Copyright © 2013 - Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by: CMS Edito Realizacja: Ideo